About Us
  • Certificates & Honors
  • Video Center
  •  
Harmonious Team
Home > About Us >Harmonious Team

It is surely a difficulty for making progress while an or-ganization has already standing on a certain level. Lisound constantly improves its products, gains the cer-tificates of Self Innovated Products and Enterprise of New-High Technologies in 2009.Those certificates confirm the recognition from governmental section. As matter of fact, the honor is a result of the effort of Lisound staff. Those certificates confirm the recognition from governmental section. As matter of fact, the honor is a result of the effort of Lisound staff. Those certificates confirm the recognition from governmental section. As matter of fact, the honor is a result of the effort of Lisound staff. Those certificates confirm the recognition from governmental section. As matter of fact, the honor is a result of the effort of Lisound staff.  Those certificates confirm the recognition from governmental section. As matter of fact, the honor is a result of the effort of Lisound staff.Staff with Royalty is The Valuable Asset to Lisound, there has been seven awarding ceremonies to commend the employ-ee whom service the Corporation for10 years, since 2006, it was the year of Lisound 10th anniversary.     Staff with Royalty is The Valuable Asset to Lisound, there has been seven awarding ceremonies to commend the employ-ee whom service the Corporation for10 years, since 2006, it was the year of Lisound 10th anniversary. 

 

Decade Staff 1st Awarding Ceremony 

Front from left to right: Yang Zhihui, Lin Wen,

Zhang Meigui, Shi Zhiji, Liu Wenbin, Li Feng,

Chen Zhihong, Chen Xiaoxia, Xiao Ning.  

 

Decade Staff 2nd Awarding Ceremony 

Front from left to right: Shen Huimei, Zhuo Yufang, Zhang Zhenying, Zhao Xianliang, Zhou Hongtu, Yuan Jinmei, Lin Weidan.  

Decade Staff 5th Awarding Ceremony 

From left to right: Wang Fang, Chen Chunxia, Chen Bin, Xue Bing, Zhuo Yulan, Zheng Zhongqi 

Decade Staff 6th Awarding Ceremony 

From left to right: Chen Lingling, Chen Yibo, Wang Rifang, Pan Qiuyan, Wu Guihua, Chen Li, Zou Yonghong.  

Decade Staff 7th Awarding Ceremony 

From left to right: Ye Hong. Yang Jiying, Li Yan, Chen Xiuli, Zhu Ailian, Meng Xianqing, Liao Xiaojuan, Gao Xiaohua, Zheng Xiujuan, Chen Meizhen, He Zhen  

Name List of Decade Staff Award 

 

First Year (2006) 

Xiao Ning, Chen Xiaxia, Chen Zhihong, Li Feng, Liu Wenbing, Shi Zhiji, Zhang Meigui, Lin Wen, Yang Zhihui 

Second Year(2007) 

Yuan Jinmei, Zhou Hongtu, Zhao Xianliang, Zhang Zhenying, Zhuo Yufang, Shen Huimei, Lin Weidan 

Third Year (2008) 

Chi Miao, Xu Yunxiong, Chen Xinyuan, Liu Xinli, Lin Wei, Shen Ling, Lin Xiao Hong, Ke Qingxu, Wang Qiyang, Chen Weiwei 

Fourth Year (2009) 

Hu Linyang, Huang liqin, Zheng Xueyang, Lv Xuemei, Lin Chenliang 

Fifth Year (2010) 

Zheng Zhongqi, Xue Bing, Zhuo Yulan, Chen Bin, Wang Fang, Li Chunxia 

Decade Consultants (2010) 

Hu Ke, Li Ming, Chen Yifan 

Sixth Year (2011) 

Chen Lingling, Chen Yibo, Wang Rifang, Pang Yanqiu, Wei Hongli, Chen Li, Zou Yonghong 

Seventh Year (2012) 

Gao Xiaohua, Chen Meizhen, Meng Xianqing, Yang jiying, Zhen Xiujuan, Liao Xiaojuan, Li Banghui, Lai Zhenhua, Zhu Ailian, Chen Xiuli, Xiao Fugui, Lu Yingdong, Ye Hong, Li Yan, He Zhen